Политика за поверителност и защита на лични данни на Микена Фешън ЕООД

Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на „Микена Фешън“ ЕООД  и обхваща въпросите, свързани с личните данни, вкл. каква информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права имат потребителите в тази връзка.

„Микена Фешън“ ЕООД има качеството на администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу за краткост „Регламент“).

Данни на фирмата:
Микена Фешън ЕООД
гр. София, жк Люлин 1 бл.020, вх.Г
ЕИК 204671116
МОЛ Милена Тодорова

Защитата на вашите лични данни е от особена важност за нас. “ Микена Фешън“ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

За тази цел прилагаме следната Политика за неприкосновеност на личния живот и защита на данните (“Политика”), която определя основните аспекти, по отношение на които събираме и обработваме лични данни на нашия уебсайт (www.mikena-fashion.com), целите, за които събираме и обработваме тези данни, как използваме тази информация, как можете да промените тази информация, Вашите предпочитания за нашата комуникация с Вас, както и как гарантираме защитата на тези лични данни и правата Ви, свързани с личните Ви данни.

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Използвайки електронния ни магазин (www.mikena-fashion.com), потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Как събираме информация за Вас?

1. Ние събираме лични данни, след изрично съгласие на лицето, за което се отнасят. Когато се регистрирате на нашия сайт или използвате някоя от формите, Вие ни предоставяте определена информация доброволно, която ние обработваме и съхраняваме. Тази информация може да включва данни за Вашата самоличност.

Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, държава, пощенски код, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, имейл и т.н./

За издаване на фактура и обработването й – име, презиме, фамилия,  адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;

„Микена Фешън“ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

2. За какво ще бъдат използвани личните ни данни?

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

– сключване и изпълнение на договор от разстояние – онлайн продажба;
– рекламни и маркетингови кампании.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

– обработването е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор;

Представяме ли Вашите лични данни на трети страни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на трети физически и юридически лица, както и на отделни организации, органи и институции, които ни оказват съдействие за изпълнение на предлаганите от нас услуги, а именно:

– с цел извършване на доставка, когато такава е заявена от потребителя, „Микена Фешън“ ЕООД има право да предоставя горепосочените лични данни или част от тях на куриери компании или националните пощенски оператори, вкл. Еконт, Спиди.  В тази връзка, потрeбителят може да получава SMS или обаждания от тези лица

– доставчици на услуги, с които сме сключили споразумение за поверителност (напр. счетоводно предприятие); /при възстановяване на сума по банков път от наложен платеж/

– дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;

– обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение (напр. данъчно и счетоводно отчитане) – обработването се основава на наши законни интереси (напр. правна защита, охрана на сигурност и имущество, анализ на търговска информация с цел подобряване на обслужването);

– oргани, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

– лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции, доставчици на технологични услуги и др.;

– обработването се основава на вашето съгласие;

– гарантираме ви, че достъпът до Вашите данни от частно правни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

– партньори и доставчици на услуги, свързани с маркетинг и реклама /напр. Instagram, Facebook, Google Analytics, Google Tag Manager и други/

Служителите на „Микена Фешън“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на „Микена Фешън“ ЕООД  до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

3. Вашите права.

Права, които може да упражните във връзка с вашите лични данни:

Всички права се упражняват, а съответните искания и уведомления във връзка с правата на субектите на данни, се депозират чрез ФОРМАТА ЗА КОНТАКТ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ, на e-mail: mikena.fashion@abv.bg или по пощата на адреса гр. Перник, ул. Княз Александър Батенберг 13. Исканията се правят по начин, който позволява да се идентифицира самоличността на заявителя. По отношение на някои права, възможно е да бъдат приложими технически възможности за упражняването им, например Бутон за отписване. При всички случаи, администраторът следва да отговори на искането или да се произнесе по отношение на обявеното право на предоставения във формата за контакт адрес или е-мейл, в срок от един месец от получаването й.

4. Период на съхраняване на данните

„Микена Фешън“ ЕООД  обработва Вашите лични данни, докато отпадне основанието за тяхното обработване и за период, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата Политика за поверителност на личните данни. След отпадане на основанието за обработване или след изтичане на периода, необходим за изпълнение на целите, ние ще положим всички необходими усилия за изтриване и унищожаване на Вашите данни, без ненужно забавяне, освен ако по закон не се изисква да ги задържим за по-дълъг период.

5. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.

„Микена Фешън“ ЕООД няма намерение да  предоставя лични данни в страни извън Европейския съюз. В случай на възникване на такова намерение, предварително ще  Ви уведомим, чрез промяна в настоящата политика за поверителност и публикуването й на сайта www.mikena-fashion.com

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни има право на:

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

Достъп до собствените си лични данни и право на оттегляне на съгласието за обработка. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение дали се обработват личните Ви данни и ако това е така – да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до администратора. Също така, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни.

Коригиране (ако данните са неточни). Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане. На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин – писмено, на предоставения имейл адрес.

Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“). Като субект на лични данни имате право да „бъдете забравен”, т.е. дапоискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.
Искане за изтриване може да се подаде на основанията, предвидени в Регламента, вкл. при наличието на някое от следните основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Администраторът може да откаже да заличи личните данни на основанията, посочени в Регламента – когато обработването на конкретните данни е с цел: упражняване правото на свобода на изразяване и информация; изпълняване на правно задължение или задача от обществен интерес или упражняване на публична власт; за целите на общественото здраве; архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели; или установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи: – когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, необходим на администратора да провери точността; – когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; – когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; – когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви. За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете искане.

Преносимост на личните данни, вкл. между отделните администратори. Субектът на данните има право на преносимост – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Възражение спрямо обработването на негови лични данни. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време, вкл. когато е за целите на директния маркетинг. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението.

Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен. Субектът на данни има право по всяко време да оспори автоматизираното решение.

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
(www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от „Микена Фешън“ ЕООД, можете да го направите на имейл: mikena.fashion@abv.bg

Сигурност

Ние сме предприели множество технически, правни и организационни мерки за защита на личните данни на всяко едно лице. С цел избягване на нерегламентиран достъп, ние изпълняваме процедури по криптиране в някои области.Също така, ние използваме SSL –протоколи, за да предотвратим възможността за злоупотреба с данните от трети лица. Ние не споделяме данни с трети лица, освен в случаите когато следва да извършим доставка на поръчана стока.
Възможно е да ползваме услугите на използва трети лица, които се явяват обработващи лични данни за горепосочените цели на обработката. Тези лица обработват личните данни по наше възлагане и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Тези лица са внимателно подбрани от нас и имат достъп единствено до данни, които са им необходими за предоставянето на услугите, с които са ангажирани и в рамките на изявеното към нас съгласие. В случай, че тези лица са извън ЕС и не изпълняват необходимите изисквания на GDPR, въз основа на статута му на нормативен акт, ние ще гарантираме защитата на личните данни чрез договорни или други правни
инструменти. Също така, възможно е личните данни могат да бъдат предоставени на държавни или общински органи, които осъществяват различен вид контрол в рамките на закона.

Въпреки мерките, които постоянно прилагаме , за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Лични данни на деца

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Микена Фешън“ ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

Изменения на Политиката за поверителност и защита на личните данни
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност и защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Настоящата версия на Политиката за поверителност и защита на лични данни влиза в сила от 24.05.2018 г.

Последно обновена на 21.10.18 г.